Klar til Radiograf på 1 år

Til Søgning
Pris: DKK 2.750,00
Biologi, B
Biologi, C

Om faget

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:
- Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder dna's opbygning og funktion
- Cellers struktur, funktion og evulotion
- Almene genetiske begreber herunder samspillet mellem arv og miljø
- Udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng
- Udvalgte økologiske processer og deres betydning

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. projektarbejde, og en del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal rapporter og/eller projektprodukter. En eller flere rapporter kan afløses af andre produktformer.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at på fjernundervisning er deltagelse i laboratoriekurser obligatorisk.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale, hvori det eksperimentelle arbejde og projektarbejdet indgår.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Dansk, A

Om faget

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år – dog med hovedvægt på tiden efter 1870 - vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Desuden lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og autenticitets-markører i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.
Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til grammatik, stil, argumentation, retorik og kommunikation.
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.
Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 5 timer. Du vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst- og billedmateriale. Ved prøven skal du skrive en analyserende eller debatterende artikel til en alment interesseret læser.
Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere ukendte tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

Engelsk, B

Om faget

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Der er 6 spørgsmål. Spørgsmål 1-5 er grammatiske opgaver som skal løses, og opgave 6 er en skriftlig opgave som knytter sig til en læst tekst eller en kortfilm. Da opgaven er digital, har eleverne begrænset adgang til internettet (man må gerne bruge Ludus, Systime og Ordbogen.com) under hele prøven Mundtlig eksamen i engelsk B er med 60 minutters forberedelse efterfulgt af 30 minutters eksamination. Tekstmaterialet (eller film/video) har en længde på 2-3 normalsider.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Matematik, B

Om faget

I faget matematik på B-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og beviser og at at håndtere simple formler. Du vil herunder få indblik i og lære at forstå og bruge matematikkens symbolsprog.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer fx at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter.

Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:
- regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
- formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
- definitioner af differentialkvotienter
- karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner
- monotoniforhold, ekstrema og optimering
- de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning
- forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
- principielle egenskaber ved matematiske modeller

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.
Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Eksamen:

Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der ikke benyttes hjælpemidler. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes undtagen internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er todelt. Om morgenen en gruppedel, hvor der arbejdes med spørgsmål, der bl.a. inddrager matematikprogrammer. Anden del er en individuel prøve, der varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid. Her er fokus i højere grad på de mere teoretiske aspekter.

Spørgsmålene til anden del bliver offentliggjort i god tid inden eksamen og er udformet på baggrund af gennemgået pensum. Her præsenterer du din forberedte besvarelse af det udtrukne spørgsmål og får uddybende spørgsmål med udgangspunkt i det overordnede emne.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.