Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

***Bemærk at der kommer 2 ekstra undervisningslektioner i det endelige skema***


I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræsonnementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer fx at behandle et talmateriale statistisk, herunder at formidle konklusioner på behandlingen, ligesom du lærer at løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:
- regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle samt potenssammenhænge mellem variable
- grafisk håndtering af andengradspolynomium og logaritme i matematisk værktøjsprogram
- beskrivende statistik med grafisk præsentation
- grundlæggende sandsynlighedsregning
- matematiske modeller
- forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter i et matematisk værktøjsprogram
- udvalgte matematiske beviser

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem projekt- eller emneforløb, gruppearbejde og opgaveløsning. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr i betydeligt omfang, bl.a. til lærebog, beregninger, overblik over grafer, håndtering af statistisk datamateriale og til eksperimenter.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Den er todelt. I første del, der varer 1 time, må kun en formelsamling benyttes. I anden del må alle hjælpemidler benyttes, bortset fra kommunikation med omverdenen.

Også den mundtlige prøve er todelt og sker på grundlag af overordnede spørgsmål med konkrete delspørgsmål. I første del arbejdes der i grupper med brug af matematisk IT-værktøj. Anden del er individuel. Der præsenterer du dit svar på det trukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Prøven inddrager gennemførte projektforløb og temaopgaver. Første del af eksamen varer ca. 90 minutter, og anden del ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.